Política de Privacitat

INFORMACIÓ IDENTIFICATIVA DEL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT
Raó Social del Responsable CIF
DINÀMIC AUDITORS, SAP A66107798
Direcció:
RIEGO, 59  08202 SABADELL (BARCELONA).
Finalitat:
Gestió de les seves dades de contacte per a donar resposta als seus dubtes i/o preguntes.
 INFORMACIÓ GENERAL DE PRIVACITAT.
ABAST

La present política de privacitat de DINÀMIC AUDITORS, SAP regula l’ obtenció, utilització i altres formes de processament de dades personals facilitades pels Usuaris a la present Web o qualsevol dels entorns d’Internet de DINÀMIC AUDITORS, SAP.

Mitjançant la implantació dels possibles formularis inclosos en els diferents websites, relatius a servei prestats o els productes comercialitzats per DINÀMIC AUDITORS, SAP, els Usuaris accepten la inclusió i tractament de les dades que proporcionen en un tractament de dades de caràcter personal del qual és titular DINÀMIC AUDITORS, SAP, podent exercir els drets pertinents segons l’exposat a les següents clàusules.

Tots els textos legals es troben a disposició dels Usuaris i/o interessats a la pàgina web www.dinamicauditors.com.

¿Qui és el responsable del tractament de les seves dades

DINÀMIC AUDITORS, SAP és la persona jurídica responsable de la recollida i processament de les seves dades personals en relació amb els serveis que prestats i/o productes que es comercialitzen en aquesta web.

DINÀMIC AUDITORS, SAP es compromet a respectar i salvaguardar la seva privacitat i la seguretat de les seves dades. Les dades identificatives i de contacte del responsable del tractament son:

DINÀMIC AUDITORS SAP
CIF A66107798
calle Riego, 59 08202 de Sabadell (Barcelona)
info@dinamicauditors.com

¿Amb quina finalitat/s recopilem les seves dades?      

D’acord amb el previst a la normativa vigent, DINÀMIC AUDITORS, SAP només recull dades estrictament necessàries per oferir els serveis derivats de la seva activitat i altres prestacions, gestions i activitats atribuïdes per la Llei.

En la present web, només es tracten dades de contacte, facilitades pels Usuaris. Les dades que es puguin recollir de l’Usuari seran tractades amb les finalitat de:

S’informa de que no es realitzaran avaluacions automatitzades, ni s’elaboraran perfils d’usuaris.

Així mateix, l’informem que la informació de les bases de dades podrà ser utilitzada per a la identificació dels Usuaris i per a la realització d’estudis estadístics.

¿Durant quant de temps conservem les seves dades personals?

Les dades personals seran conservades mentre l’Usuari no manifesti el contrari i pels terminis de conservació legalment establerts, a no ser que per motius lògics i evidents hagin perdut la utilitat o la finalitat legítima per a la que van ser captats.

¿A quins destinataris es comunicarà les seves dades?

A tercers que ens ajudin a proporcionar serveis de tecnologia de la informació, com proveïdors de plataforma, serveis d’allotjament web, etc. En relació a això, DINÀMIC AUDITORS, SAP col·laborarà per a que aquests tercers compleixin amb la legislació vigent, si bé la responsabilitat serà exigible a aquests.

DINÀMIC AUDITORS, SAP no ven, lloga o cedeix les dades personals dels Usuaris d’aquesta Web, a excepció del cas que sigui necessari per a la pròpia prestació del servei.

DINÀMIC AUDITORS, SAP no ven, lloga o cedeix els e-mails dels Usuaris a altres entitats, a excepció del cas que sigui necessari per a la pròpia prestació del servei.

La Web  pot tenir en un futur enllaços, aplicacions o funcionalitats compartides amb tercers, com son xarxes socials o sistemes de comunicació on-line. DINÀMIC AUDITORS, SAP no es farà responsable de les informacions que es puguin recollir en aquestes aplicacions, funcionalitats, o xarxes socials titularitat de tercers al no tenir cap capacitat de gestió ni control sobre les mateixes, essent per tant d’aplicació els avisos legals i les polítiques de privacitat que puguin constar en els llocs web o similars dels tercers.

¿Quins són els drets dels Usuaris que ens faciliten les seves dades?

Els Usuaris podran exercir, respecte de les dades recollides en la forma descrita en punt primer, els drets reconeguts al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecte al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel que es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades), i en particular els drets de portabilitat, accés, rectificació, supressió i limitació al tractament.

Els drets esmentats en el paràgraf anterior podran exercir-se per a cada Usuari mitjançant sol·licitud escrita i signada, acompanyada de fotocòpia de DNI o passaport, a la següent direcció:

DINÀMIC AUDITORS, SAP  –  RIEGO, 59  08202 SABADELL (BARCELONA)

Així mateix, s´informa als Usuaris que poden retirar el consentiment pel tractament de les seves dades en qualsevol moment, així com que poden presentar reclamació enfront l’Autoritat de Control (Agència Espanyola de Protecció de Dades) de considerar-ho oportú.

COMUNICACIÓ D’INCIDÈNCIES  IRREGULARITATS.

En el cas d’existir alguna conducta o situació que pogués ser susceptible de generar una incidència o irregularitat de qualsevol classe, es demana contactar amb:

DINÀMIC AUDITORS, SAP  –  RIEGO, 59  08202 SABADELL (BARCELONA)

 COMPROMÍS DEL USUARI PER TAL DE QUE LES SEVES DADES ESTIGUIN INSCRITES EN UN TRACTAMENT

La introducció de les seves dades en algun dels fulls de captació de dades implica acceptar les presents condicions d’ús i política de privacitat, donant per entès que ha estat informat de les condicions d’ús, avís legal de les mateixes i que es compromet al seu total compliment durant la navegació i participació en la Web www.dinamicauditors.com.
En tot cas, l’Usuari és el responsable de la autenticitat de les dades aportades, que siguin exactes, actuals i completes per a la finalitat per a la que siguin aportades, assumint la responsabilitat dels danys i perjudicis, tant per lucre cessant com per dany emergent, que es puguin generar per aquestes inexactituds o falsedats. En tot cas, si les dades aportades en els corresponents formularis fossin titularitat d’un tercer, l’Usuari es fa únic responsable de la correcta captació del consentiment i informació al tercer sobre els aspectes reflexats en el present Avís Legal y Política de Privacitat.

RESPONSABILITAT DELS USUARIS PER ÚS I CONTINGUT.

Tant l’accés al Web com l’ús que pugui fer-se de la informació i continguts inclosos en la mateixa, serà d’exclusiva responsabilitat de qui ho realitzi. Per tant, l’ús que pugui fer-se de la informació, imatges, continguts i/o productes ressenyats i accessibles a través del mateix, estarà supeditat a la legalitat, sigui nacional o internacional, aplicable, així com als principis de bona fe i ús lícit per part dels Usuaris, als quals seran totalment responsables d’aquest accés i del correcte ús. Els Usuaris estaran obligats a fer un ús raonable dels serveis o continguts, sota el principi de bona fe i amb respecte a la legalitat vigent, a la moral, a l’ordre públic, a les bones costums, als drets de tercers o de la pròpia empresa, amb tot, segons les possibilitats i finalitats per les quals estan concebudes. DINÀMIC AUDITORS, SAP no assumeix responsabilitats, ja siguin directes o indirectes, per danys emergents o lucre cessant, derivades del mal ús dels serveis o continguts realitzats pels Usuaris o tercers

INFORMACIÓ LSSI-CE

En compliment del deure d’informació establert a l’article 10 de la vigent Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, li comuniquem que el dinamitzador i gestor de continguts de la Web on es poden descarregar diferents aplicacions i/o informacions és el DINÀMIC AUDITORS, SAP amb domicili al carrer Riego, 59  08202 SABADELL (Barcelona), i amb la gestió del domini d’Internet www.dinamicauditors.com, inscrit en el registre corresponent, atenent a comunicacions dels usuaris i/o interessats a través del e-mail info@dinamicauditors.com.

Qualsevol altra activitat comercial, mercantil, administrativa o de contractació de productes i/o serveis és responsabilitat de la entitat esmentada anteriorment, propietària d’aquest domini.

INFORMACIÓ SOBRE L’ÚS D’ALTRES WEBS.

DINÀMIC AUDITORS, SAP només es fa responsable dels continguts i de la gestió de la pàgina Web de la qual sigui titular o ostenti un dret d’anàloga naturalesa. Qualsevol altre pàgina web o xarxa social o repositori d’informació a Internet, fora de la present Web, és responsabilitat dels seus legítims titulars

DINÀMIC AUDITORS, SAP, col·labora de forma ordinària amb diferents aplicacions i entorns Web i sempre recomana a tots els usuaris que abans d’accedir a aquests entorns web llegeixin atentament els corresponents avisos legals i polítiques de privacitat i que només accedeixin als mateixos una vegada hagin comprès i acceptat en la seva totalitat aquest text legal.